top of page

За Ферма

Био ферма "Розино" е създадена през 2014 г. и се намира в Розовата долина, между Клисура и Розино.  До нея се стига по живописен подбалкански път. Земите са в обхвата на Програма „Натура 2000“ и влизат в територията на Биосферен парк „Централен Балкан“ -  между планините Стара планина и Средна Гора. 

Първоначално земята се намира в тежко екологично състояние, а съществуващите стопански постройки - в окаяно състояние. Голямата ни любов към природата и животните, ни амбицира да създадем място, изцяло отговарящо на общоприетите норми и стандарти за екология и хуманно отношение към отглежданите животни. По време на цялото строителство и реконструкция използвахме само рециклирани материали.

 Цялостната ни концепция за развитие на стопанството, е фокусирана върху:  

 

 • Създаване на организация за устойчиво био фермерство чрез използване на добри земеделски практики и пермакултура.

 • Изграждане на добър имидж на Розовата долина в България.

 • Популяризиране на селскостопанската дейност пред подрастващото поколение.

 • Изграждане на доверие сред потребителите, посредством директен контакт.

 • Развитие на еко/селски туризъм в България.

 • Защита и опазване на околната среда, поддръжка на буферни зони, територии в крайречните зони и гори срещу незаконна сеч. Поддържане на вододайна зона и наличните водоизточници.

 • Забрана за използване на конвекционална битова химия при поддръжка на чистота.

 • Максимално компостиране на всички органични остатъци.

 • Поддържане и обогатяване на биоразнообразието на флората и фауната в района.

 • Отказ от използване на пластмаса за еднократна употреба и нерециклируеми опаковки.

 • Борба с ерозията и подкисляването на площите, посредством щадяща обработка на земите.

Дейности, които извършваме с цел управление на устойчив бизнес са: 

 • При отглеждането на всички животни във фермата осигуряваме природосъобразни условия на живот, с миниминизиране на негативно въздействие върху околната среда, посредством въведена система за ротационни пасища.

 • Свеждане до минимум генерирането на опаковки, които се превръщат в боклук и стават един от главните замърсители в днешното време.

 • Оползотворяване на генерирани органични отпадъци и компостируеми опаковки от собствено производство, посредством компостиране, извършвано на територията на фермата.

 • Ежегодно засаждане на дървета и храсти в буферни зони, с цел запазване нормалния хабитат на флора и фауна, както и намаляване ерозията на почвите.

 • Целогодишна грижа и опазване на застрашени видове птици, насекоми и животни, живеещи в района.

 • Намаляване на въглеродните емисии от транспорта на суровини и крайна продукция.

 • Развиване и увеличаване производството на земеделска и животновъдна продукция успоредно с развитието на търговски обекти, според пазарното търсене.

 • Перманентно организиране на обучителни мероприятия, с цел популяризиране дейността и устойчиви практики в бизнеса.

ExperienceRozino-2_edited.jpg

Нашата ферма има биосертифицирана.

bottom of page